[ Download eBook ] Vilko valandaAuthor Andrius B. Tapinas – Papercuts.co

History Has Been Changed It Is The YearAnd Europe Is Not As We Know It Alchemists Pilot Steampunk Airships Over Great Cities, Hardworking Mechanics Create Automatons And Deep In The Dungeons Secret Societies Of Macabre Wizards Strive To Create Artificial IntellectPowerful Bankers Created The Alliance Of Free Cities Beacons Of Progress, Art, Science And Freedom Blood Has Been SpilledFormer US Marine Antanas Sidabras Is Exceptional At His Job Enforcing Public Order In The Ancient Free City Of Vilnius But A Gruesome Murder At An Abandoned Cemetery Leaves Him At A Loss No Clues, No Motive, No SuspectAnd A Shadow Has Been AwokenWith The Biggest Social Event Of The Year The Summit Looming Just A Few Days Ahead Frantic Investigation Turns Out To Be A Complex Web Of Political Intrigue And Sidabras Has Everybody Against Him Mad Doctors, Corrupt Officials, Russian Agents And Monsters From His Personal Nightmares And Then, The Bells Will Toll The Hour Of The WolfWill You Live To See Another Day If You Like Alternate History Fiction Stories, Unrelenting Storytelling And Steampunk Adventure Hour Of The Wolf Will Not Disappoint This Powerful Steampunk Adventure Is Biggest SF F Bestseller In Lithuania For The Last Decade Animation Series Is Already In The Works And Hour Of The Wolf Became A Major Inspiration For A Groundbreaking Computer Game The Howler Pirmasis sp dis laukiu t sinio I tikro, turint omeny, kad tai yra, kaip suprantu, pirma savaranki ka Andriaus knyga, tai debiutas daugiau nei pavyk s Stilius malonus, skaitosi lengvai ir greitai, karts nuo karto i lendantis koks senesnis ar tarmi kesnis odis suteikia autenti kumo apra omam periodui.Labai pralinksmino subtil s knygoje apra om vyki real s atitikimai sien tepliotojas Solomonas, r ksmingos ir klaidinan ios antra t s, angli kai nekalbantys valdininkai, mitinguotojai, ie kantys teisib s, ir t.t Simutis ir Koks ten jo draugelis tai i vis nereal s Kadangi kritikuoti visada lengviau, nei girti, tai dabar papasakosiu, ko man pritr ko ir kod l vertinau knyg tik keturiomis vaig d mis Labiausiai u kliuvo nei pl toti persona ai tarkim, Antanas Sidabras pagrindinis veik jas Bet k apie j su inai perskait s knyg Tik tiek, kad jis buvo JAV j r p stininkas net pa ioj prad ioj epizodin vaidmen atlik s Vane ka Skorochodovas buvo pilnesnis persona as Nor t si skaitant knyg apie pagrindin heroj inoti daugiau tai, kad ir tas epizodas kai Vilei is kalbasi su Sidabru, tik k i lyd j s Japon ambasad , ir Sidabras ka k pasako japoni kai, o Vilei is nustemba Tu k , ir ten buvai mano galva, tai praleista proga papasakoti apie Antano praeit , kas j padar tokiu mogum, koks jis yra dabar.Dar truput pritr ko pa ios atmosferos da nai yra minimos B dos, Juod siai, kiti rajonai, bet gal iek tiek ma okai pasakojama apie juos ir juose gyvenan ius mones, j papro ius, kuo jie gyvena Ai ku, a Vilko valand skai iau i kart po to, kai pabaigiau Metro 2033 , kuri yra neabejotinai viena atmosferi kiausi kada nors mano skaityt knyg , tod l gali b ti, kad tiesiog bandau abi knygas lyginti.Paskutinis momentas, kur nor iau atkreipti d mes , yra tas, kad nors knygoje yra labai daug veikian i persona , visi jie yra daugiau ma iau susiskirst gerus ir blogus Man gi labai imponuoja chaoti ki, antiheroji ki, savanaudi ki veik jai, tokie kaip, pvz., kapitonas Sparrow i Karib Pirat , manau, bent pora toki persona b t labai praturtin knyg , ypa d l to, kad veiksmas vyksta laisv jame mieste turint omeny istorin kontekst ir laisvojo miesto privalumus, toki vertelg Vilniuje tur t knib d te knib d ti.Bendrai pa mus knyga tikrai patiko, labai d iaugiuosi, kad ji atsirado Lietuvos literat rin je padang je. K gi, nors buvau nusista iusi gan skepti kai knygos at vilgiu, nes hype as buvo tiesiog nesvieti kas, bet turiu pripa inti, kad ji man labai LABAI patiko Bravo A.B.T., tikrai puikus debiutas Nors, ties sakant, ne viskas buvo idealu Fantastikos elementai labai geri, apgalvoti ir pakankamai tikinantys gal ir ne visi, bet dauguma tai tikrai , nors kartais atrodydavo, kad apra ymai ir paai kinimai niekad nesibaigs, o jau nor josi, kad kas nors TOKIO vykt pagaliau Vienas lavonas per 150 puslapi , ir vienos mu tyn s per kit 100 dar kvap gniau ian i nuotyki nepadaro, kaip buvo ad ta vir elyje Tiesa, paskui lavon ymiai padaug ja, o ir nuotykiai pagaliau sisuka Ir vis t laik autorius pina gana domi intrig ir labai gra iai pa iam gale j i manevruoja ir nuleid ia ant em s be avarij , kaip kok diri abl O tai yra svarbu.Vilniaus vaizdai mano vilnieti kai sielai buvo grynas opijatas, tiesiog ma iau it suod iais i juodint Garmiest , B das, Choleros kapines ir vis kit , ir kaifavau O kur dar miesto legendos , tiesiog fantasti kai autoriaus pintos U jas giganti kas pliusas Bet bijau, kad visa tai nepaliks sp d io tiems, kam ner pi Vilnius, ir kas jame niekada nebuvo ir nebus O gaila.Daug vairi veik j tikrai n ra lengva suvaldyti, bet autoriui ir tai pavyko Nors kai kurie atrod iek tiek kartoniniai Ypa apmaudu d l Antano Sidabro, juolab kad grynai antraplaniniai veik jai gavo daugiau mogi k bruo , o jis prakti kai taip ir liko tokiu holivudiniu supervyruku i B lygio bojeviko scenarijaus Laukiau, kada gi jis atsiskleis, bet taip ir nesulaukiau Net pikta Moterys irgi pasirod gana ablonin s, stereotipin s ir blankios, jau nekalbu apie scen prie Rotu s, kai motinos kaip avel s kunig lio buvo sutvarkytos Tai net juokinga nebuvo Minusas O vardai Viena Emilija, kita Mila Laukiau dar Amalijos ir Milenos, kad komplektas b t Kod l kit veik j vardai yra ir juokingi, ir su fantazija, ir net eleganti ki U tat labai pavyko visokie niek eliai ir tartini elementai, net ne inau dabar, k apie pat Andri galvoti Ka kas labai gyr stili , bet man pasirod , kad anro stiliaus prasme k rinys tikrai nebuvo tolygus Kartais atrod , kad skaitau scenarij , kartais, kad knyg vaikams, kartais dar k kit Nes frazsaul s spinduliai smalsiai vilg iojo pro langviename skyriuje niekaip man nesiri a su kito skyriaus frazeEmilija daugiau nekalb jo, nes avinga jos burnyt u si m kitais reikalaiskas skait , tas ino kokiais ia jau grynas kabin jimasis, inau.Bet prisikabinsiu dar gaivintojai ka kaip irgi nepaliko gilesnio sp d io, bet gal ia mano asmeninio skonio reikalas, nes franken tein nuotykiai man visada k l tik juok Tai k tie gaivintojai daro Paklaidina legionerius, pabaugina kart kit , ka k nukneckina, padaro nyp t ir dingsta Nu kaip tai jau labai ne sp dingai tokiai galingai organizacijai Sunku patik ti, kad tie diedai oran iniais kostiumais kaip Olandijos nacionalin s futbolo komandos, nu atsipra au, vis laik kikenau, kai min jo oran inius apsiaustus, ka in, ar j kojin s irgi oran in s buvo apskritai ka kok franke tein sugeb t sukurti.O dar taip sutapo, kad iom dienom per i r jau Penny Dreadful 1 sezon ir ten kaip tik tie franken teinai labai ekrane lakst , o i riu ir knygoje tas pats, tai OMG, eyeroll ir tiek.A kabin juos d l to, kad romanas man tiek patiko, kad nor iau kad jis b t tobulas Bet visus minusus lengvai galiu ir atleisti, nes knyga tikrai vykusi ir smagi is alternatyvus Vilnius ir pasaulis aplink j yra be galo domus, norisi dar Did iulis pliusas u kosmopolitizm , u fantazij , u domi naujakuri od i panaudojim Apskritai Andrius ra o labai gyva kalba, labai vaizd iai ir su humoru Steam o romane buvo daug, o ir pankui liko vietos Steampunk Lietuvoje yra ni inis produktas, nekalbant apie fantastik apskritai, kurios da nas net nelaiko rimtu dalyku, ir labai d iugina faktas, kad autorius pa m ir para va toki knyg Ir dar ir kaip para Belieka skaityti t sin. Nu labi, 3,5 zvaigznes par p rdom to, interesanto pasauli ar daudz m deta m Pasaule patika, laba krimin lintriga, bet varo u daudz un visi piln gi vienaldz gi Vi as leg ts var tu b t lielisks galvenais varonis, ja vien autors b tu pacenties vi u uztais t par person bu, nevis si eta marioneti L dz lielisk m rom nam pietr ka vien tik daudz Tom r, ja j izv las starp LV un LT st mpanku, viennoz m gi izv lieties LT Piln atsauksme Thank you Thank you Thank you As an avid reader, from my early school years I found Lithuanian literature very, ummmm, sad Everyone especially woman dies here terrible death, please Nobody gets a second chance, everyone s life is miserable even the man s who manages to write jokes about concentration camp yay for you , it s very dark and without hope Even modern day Lithuanian writers seems to drink from the same well psychedelic topics, copies changed names and places of 50 Shades Of Gray, utterly nostalgic reminiscences of past the sadder the merrier , or something so weird you can simply make yourself a paper hat Or a ship Or both I am not saying Lithuanians are bad writers, but they struggled like, for a few centuries to write a book that would be loved and liked by very different people kids, students, adults, page turner lovers, or somebody who really digs deep.I know, most of the books charm comes from the author Andrius himself is a very interesting, open minded person, who manages to find ways into people hearts But I really believe that he makes people who DON T read take this books and READ The book itself very graphic, interesting, intriguing History figures comes to life, but they are not dull, boring and blah blah blah, but kicking asses, using steam devices, making vicious plots, using magic , and having fun And, oh, there is even some romance in there I keep my fingers crossed for the wedding in the end It s very easy to read and like, and you definitely wantBut it s not empty characters stay in your head, action is fast and unexpected twists happen It s vivid, moving, changing Writing style that many had comments about, boo hoo was great, I had no nags I have 0 regrets reading this and I hope it will have like 10000 sequels. Negaliu nutyl t Tokios aunios knygos seniai neskai iau I kart sakau, kad knyg ir prad jau skaityt jau nusiteikusi, kad bus iauriai smagu Taip nutiko tod l, kad i siai kinau o mano koleg s jau seniai inojo , jog Tapinas, b damas penkiolikos met , prad jo versti ied valdovo trilogij Ir i vert , profesionaliai i vert , ir i leido, pati skai iau, labai gerai i verst knyg Taip pat esu ma iusi jo Pinig kartos laidas, kurios man irgi pasirod intelektualios Toks mano buvo nusiteikimas Apie pa i knyg galiu pasakyti svarbiausia, jog tai yra fantastin , nuotykin knyga apie Vilni , alchemik Jon Basanavi i , Mechanik gildijos vad Petr Vilei , gele in vilk ir daug kit Veiksmas vyksta 1905 m Veikia ia ir u sienio ali vyriausyb s atstovai O vienas smagiausi knygos heroj legatas Antanas Sidabras vertas simyl ti, vyras gebantis i dau t dantis blogie iams Galiu pasakyti, kad teksto stilius n ra lengvas, knygos praryt nepavyko, ta iau pasakojimas nuoseklus, traukiantis, tekstas tikrai kokybi kas Persona daug, bet jie taip apra yti, jog visus gali atskirti be menkiausi pastang Negaliu tik nieko pasakyti apie knygoje dominuojant technologin aspekt , nes nieko apie tai nei manau, ta iau viskas apra oma labai detaliai ir tikinamai Pabaigai tik tiek pasakysiu, jog Sabaliauskaitei su savo Vilnium tik po lapais sl ptis, po ios knygos Kristinos apra ytasis atrodo beveidis O ia, nors ir danguje skraido diri abliai, mon s va iuoja garo ma in varomomis karietomis, a labai gyvai matau tenyk t Tapino pavaizduot Vilni , su visais skersgatviais, rotu s ir Katedros aik t mis, senamies io kavin mis, baisiuoju Naujinink rajonu tikiuosi teisingai pataikiau ir ras kapin mis Taigi, nors ir nuotykin knyga, neatskleid ia tragi k gyvenimo neteisybi , bet tikrai smagu buvo skaityti ir noriu skaityti dar. Sol tos elpu aizraujo os notikumus t ar nesagaid ju J ,beigu 50lpp jau bija pavisam cita lieta, un to d , neofici las 3.5 zvaigznes V ka un nosaukuma saska o ana ar fin la notikumiem bija izcila Cit di meehhhh S kums iet par izstieptu, nekas sti nenotiek OTI ilgu laiku, tikai neskait mi skatpunkti, l deru sazv rest bas un m r an s, kurai valstij samont ts liel kais diri ablis Rezult t oti sadrumstalots iespaids par si etu Es nudien nesp tu atst st t, kas notika liel kaj da teksta.No t liem mani pa ra vien gi Vi as leg ts Antans Sudrabs, vi a da as bija kaut cik interesantas, un ietv ra t s vien g s divas ainas, kur nudien sm jos o gabalu vair k iesaku Lietuvas un st mpanka faniem k ar l na pamat ga detekt va faniem T dai auditorijai gan jau patiks, bet las t jam no malas te liela ieguvuma nav Nebija tik garlaic gi, lai es atmestu las anas centienus, bet tos turpin t man noteikti negrib jas is veiksm gi tr p j s br v log manam rudens las anas grafikam. ia tur jo b ti toks lengvas skaitalas, skirtas Sost kar intrig nuvargintai galvai pailsinti Aha, pailsinau, vadinasi. Have only read this book, because my Lithuanian girlfriend has recommended it Unfortunately I can t share her enthusiasm about the book Perhaps being from a small country, not often mentioned in English literature, it is fun to see familiar names and surnames in the story, but that s about it The storyline seems like novelization of an American B grade movie, you will most definitely guess what will happen when Lots of infantile national stereotypes OK, Lithuanians have some bad memories about being occupied by Russians, but where in the hell is authors imagination Couldn t he put it into a bitcreative way Then attempts of writing steam punk style seems pretty lame One doesn t need to have a degree in engineering, but hey, what about a visit to a technical museum But then again, maybe they just don t have such museum in Vilnius S k u ar st stu par to, k ieguvu o gr matu Par t s izn k anu es zin ju vismaz p ris ned as iepriek Kaut kur internetos biju dab jis inform ciju V l jo vair k, es biju atsp ries apmekl t gr matas prezent ciju, tik anos ar autoru un izmantot iesp ju gr matu ieg d ties par puscenu J , atlaide str d ar uz mani Ierados uz pas kumu ar nokav anos, un uzr dot Lord of the rings gr matu atkl j s, ka man vajadz ja nest Jumavas izdoto Ta u t l t pat tiku iepriecin ts, ka ir pieejami v l br vie eksempl ri, un t tiku pie gr matas par baltu velti un bonus v l nov l jumu no autora.Rit 1905 gads Vi as br vpils t aj pils t debes s lido milz gi diri ab i, uz ielas sauli aizkl j r pn cu rad tais pies r ojums, aub gos krogos spiegi tirgojas par slepeniem ras jumiem, pils tas biju ie pa nieki v las atg t varu p r zaud to, ta u pils tas piedz vot ji pie visa jau ir pieradu i un pa i nesatraucas, gan jau viss nok rtosies Vi as leg ts Sudrabs ir tas, kuram ir j nodro ina tas, lai viss nok rtotos Ies kum ir j atrod k da r pn cas str dnieka slepkava, neb s l g , ja Alianses galvu san ksmes laik pa iel m m t sies sakrop oti l i un slepkava staig s uz br v m k j m Mila savuk rt v las aizb gt no saviem vaj t jiem Atdz vin t jiem tie nez k d ir iedom ju ies, ka tie i vi ai ir izdevies rad t m ksl gas b tnes ar sapr tu.J atz st, ka lei iem vismaz st mpanka zi ir izdevies latvie u autorus p rsp aut, vi am ir izdevies izveidot pasauli, kas atbilst visiem anra parametriem Pie tam autors ir pap l jies, lai alternat v vieta b tu las t jam tuva un saprotama Ja Par zi, ujorku vai Londonu p rv rst par Viktorijas laikmeta tehnolo isko revol ciju citadeli ir pavisam viegli, jo t s savulaik bija tehnolo isko izgudrojumu citadeles, tad ar Vi u nav tik vienk r i Ta u, ja pacen as, tad var, t d autors ir izgudrojis Aliansi, Rot ildu korpor cijas biznesa un invest ciju projektu, kur bag tie ba ieri ir ieguvu i p rvald anas ties bas daudz s Eiropas pils t s s pils tas ir izgudrojumu centri un industrializ cijas dzin jsp ks K jau alternat vajai pasaulei pien kas, te ma ija iet kopsol ar meh nismiem.Ja es grib tu piesieties pie tehnolo iju att st bas v stures, l g neb tu kur Autoram ir zin ma nojausmas, k viena tehnolo ija rodas no n kam s, vi ar liel koties ieskic galvenos virzienus, aujot las t jam non kt pie deta m pa iem L dz ar to neviet nav piesaukts k ds no kop j fona r leco s sakaus jums vai met ls Tie pa i autonomie roboti i, kas iver st st , autors necen as aprakst t visos s kumos vi u darb bas principus, pietiek, ka vi i ir Papildus pluss ir tas, ka autoram nudien ir sapratne par piekt gada politisko situ ciju, nav nek du anahronismu, pat ne no alternat v s v stures viedok a, kur var notikt jebkas Ar jebko var attaisnot tikai slinkumu un sasteigt bu, te nekas t ds nav nov rojams Par pasauli vien es b tu gatavs likt 10 no 10 ball m.Si ets vair k atsit jaunie u literat ras standartu, piedz vojumiem pilns detekt vs ar daudz m sazv rest b m, kas notiek gandr z tepat kaimi os Ir politisk s intrigas, anarhisti, revolucion ri, reli iskie fan ti i Ir vair kas si eta l nijas, kur vien leg ts Sudrabs nodarbojas ar krimin lizmekl anu, pie reizes par dot Vi u k gandr z dz vu organismu Pils ta nav idealiz ta, te ir pilns ar nabagiem, ar no realit tes atrautiem pils tas t viem un apzi u, ka das br vpils tas ir tikai eksperiments, kas notiek tikai pateicoties Krievijas Imperijas b d gajam st voklim Ta u t vzeme savas zaud t s pils tas nav aizmirsusi, un te s kas politisk s sabot as l nija, kur Krievijas a enti ar provok ciju pal dz bu cen as atg t kontroli p r atdoto teritoriju Ir ar Milas l niju par jaunkundzi, kas no Pr gas atgrie as sav b rn bas pils t Atgrie an s vair k ir b g ana, un aizb gt no sevis ar nemaz nav tik viegli, nosac ti b tu romantisk gr matas sast vda a.Gr matas varo us nevar saukt par oti nosl p tiem, ta u p rmest vi iem kli ejisku uzved bu ar b tu gr ti Vi i ir labi izveidoti un atmi s palieko i, ja las t js ir c t gs, vi am izdosies daudz ko par vi iem atkl t Beigas bija nedaudz atrautas, un lielais nosl pums vismaz man tik nosl pumains nemaz nelik s Reiz m pat ita, ka autors propon vispasaules dmasonu sazv rest bas idejas, iesp jams, pozit vi, bet tai pat laik nedaudz d vaini.Gr matai lieku 9 no 10 ball m Fant zijas cien t jiem noteikti iesaku izlas t, darbs nudien ir aizraujo s, autors sp j gan pietur ties pie pasaules aprakst anas, gan virz t uz priek u si etu Diezgan labs st mpanka piem rs, un cerams, ka ar n kam s autora gr matas izn ks latviski.