Doktorzy Honoris Causa Uniwersytetu Marii Curie Sk

rod o Wikipedia Strony 32 Rozdzia y Maria Kuncewiczowa Gustaw Herling Grudzi ski Frederic Joliot Curie Anna Wierzbicka Jerzy Giedroyc Jan Karski Wiktor Juszczenko Norman Davies Hanna Gronkiewicz Waltz Henryk Samsonowicz W adys aw Szafer Willy Brandt Tomas Venclova Franciszek Ziejka Jan Baszkiewicz Leopold Unger Wac aw Szybalski Gerhard Ertl Irene Joliot Curie Grzegorz Leopold Seidler Alfred Jahn Stefan Kieniewicz Aleksander uria Teresa Skubalanka Stanis aw Walto Tadeusz Tomaszewski Natalia Gorbaniewska Witold Czachorski Jerzy Haber Aniela Cha ubi ska Rudolf Kirchschlager Ernst Bauer William Arthur Kirk Krzysztof Pomian Narcyz ubnicki W adys aw Kunicki Goldfinger Adam Sobiczewski Sandor Szalay Fragment Jerzy Giedroyc ur 27 lipca 1906 w Mi sku zm 14 wrze nia 2000 w Maisons Laffitte pod Pary em polski publicysta polityk epistolograf w dwudziestoleciu mi dzywojennym zwi zany z obozem m odokonserwatystow autor wspomnie Po przewrocie majowym jeden z liderow My li Mocarstwowej i Zwi zku Pracy Mocarstwowej By min prezesem Zwi zku Dru yn Ludowych Mocarstwowej Polski Pochodzi z ksi cego rodu piecz tuj cego si herbem Hippocentaurus By synem farmaceuty Ignacego Giedroycia i Franciszki Starzyckiej 1889 1944 Mia dwoch m odszych braci Zygmunta 1909 1973 oraz Henryka 1922 2010 Pradziadek Jerzego Lucjan Giedroy by oficerem w wojsku rosyjskim Po jego samobojczej mierci maj tek rodzinny podupad i zubo a a rodzina Giedroyciow zmuszona by a do zamieszkania w mie cie Absolwent Gimnazjum im Jana Zamoyskiego w Warszawie 1924 Studiowa prawo w latach 1924 1929 i histori 1930 1931 na Uniwersytecie Warszawskim W czasie studiow zosta przyj ty do korporacji akademickiej Patria Wkrotce zosta jej prezesem W 1930 obj redakcj tygodnika Dzie Akademicki dodatku do Dnia Polskiego Wkrotce przekszta ci pismo w dwutygodnik Bunt M odych W 1937 pismo zmieni o nazw na Polityka i sta